بهار طبیعت

محیط زیست طبیعی و انسانی - قوانین و مقررات - استانداردهای زیستمحیطی - فناوری اطلاعات

پرندگان آشيانه سازي را ياد مي‌گيرند

 پرندگان آشيانه سازي را ياد مي‌گيرند

 

نتایج مطالعه ای جدید نشان می دهد پرنده ها هنر آشیانه سازی را از یکدیگر فرا می گیرند و این توانایی یک مهارت غریزی به شمار نمی رود. محققان دانشگاه سنت اندروز در ادینبورگ با بررسی فیلمهایی که از پرنده های "بافنده نقابدار" جنوبی به ثبت رسانده بودند پی به این توانایی در میان پرنده ها بردند. دلیل انتخاب این گونه رنگارنگ از میان دیگر انواع پرنده ها این است که هر یک از این پرنده ها طی یک فصل تعداد زیادی آشیانه با ساختاری بسیار پیچیده و متفاوت می سازد. محققان بر این باورند نتیجه این مطالعه نقش آشکار تجربه را در زندگی پرنده ها به نمایش گذاشته است. هر پرنده در ساخت هر آشیانه شیوه متفاوتی را به کار می بندد و نمونه هایی از پرنده ها مشاهده شده اند که آشیانه ها را از راست به چپ و یا از چپ به راست می بافند. به گفته محققان هرچه تجربه پرنده ها در ساخت آشیانه بیشتر می شود، تعداد شاخه هایی که در هنگام ساخت آشیانه از منقار آنها به پایین می افتد کاهش پیدا می کند. محققان می گویند در صورتی که این پرنده ها آشیانه های خود را بر اساس قالبی ژنتیکی می ساختند، تمامی آشیانه های ساخته شده توسط تمامی این پرنده ها باید همواره شبیه به یکدیگر می بودند، در صورتی که در حقیقت به این شکل نیست. با توجه به تنوع گستردگي که در تکنیک‌های آشیانه سازی این پرنده های رنگارنگ دیده می شود، می توان نقش تجربه و حتی تمرین را در مهارت آشیانه سازی پرنده ها به خوبی مشاهده کرد.

منبع:

محققان دانشگاه سنت اندروز در ادینبورگ 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حبیب ماهری کارشناس و مشاور محیط زیست  |